Privacystatement Detargeo B.V.

Wie zijn wij?

Wij zijn een uitzendorganisatie gevestigd aan de Felland Noord 3, 9753TB te Haren. Wij kenmerken ons door de snelheid in het vinden van de juiste kandidaat voor uw vacature en vervolgens 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar te staan om u te helpen. Wij willen met u een duurzame relatie opbouwen op basis van vertrouwen, kwaliteit en meerwaarde om zo de juiste mens op de juiste plek te krijgen. Een duurzame relatie is niet mogelijk zonder een goede zorg voor elkaars gegevens. Daarom laten wij u in dit privacystatement zien welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij dit beschermen. Detargeo B.V. spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de privacystatement zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelt Detargeo B.V.?

Detargeo B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten inschrijfformulieren met daarin alle data die noodzakelijk is voor een match tussen werkzoekenden en werkgevers, een registratieformulier voor werkgevers met hetzelfde doel en factuurgegevens. Zonder het verzamelen van uw persoonsgegevens kunnen wij bovenstaande diensten niet verrichten.

Detargeo B.V. gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening en de matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Iedere sollicitatie beoordelen wij persoonlijk. Detargeo B.V. registreert hoofdzakelijk persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Voor gebruikers en/of het gebruik van de inschrijfformulieren voor werkzoekenden vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer(s)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals arbeidsverleden, opleiding, certificaten, rijbewijstype(n), competenties en vaardigheden en overige relevante informatie voor het genereren van uw persoonlijke cv voor matchingsdoeleinden.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Voor het gebruik van onze diensten vragen wij u soms de volgende gegevens te verstrekken (per e-mail):

 • Naam en rechtsvorm bedrijf
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Voornaam en achternaam contactpersoon/contactpersonen
 • Functie contactpersoon/contactpersonen
 • Postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies in verband met Google Analytics, ASP.NET, Facebook en Google. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten en voor analytische doeleinden.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via de website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens van de inschrijfformulieren ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Verder gebruiken we uw gegevens voor analytische doeleinden met betrekking tot cookies. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van onze registratieformulieren voor werkzoekenden, zullen wij uw persoonsgegevens dus alleen gebruiken om een match tot stand te brengen. Via de factuurgegevens worden onze kosten in rekening gebracht voor werkgevers. Daarnaast zullen we werkzoekenden en werkgevers incidenteel per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in ons vakgebied en die in verband staan met de dienstverlening van Detargeo B.V.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor het bewaren van persoonsgegevens hebben wij altijd een goede reden en een grondslag in de wet. Om u een idee te geven van deze bewaartermijnen, hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • Arbeids- en ziektegegevens: tot 2 jaar na het dienstverband.
 • Loongegevens: tot 7 jaar na het dienstverband.
 • Sollicitatiegegevens (zoals uw CV etc.): tot 4 weken na de sollicitatieprocedure
 • Als de sollicitatieprocedure is afgerond en u wilt dat wij uw gegevens langer bewaren zodat wij u mogelijk in de toekomst een passend aanbod kunnen doen, dan zullen wij uw gegevens (na uw uitdrukkelijke toestemming) maximaal 1 jaar bewaren.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage in de door Detargeo B.V. geregistreerde persoonsgegevens krijgen door het sturen van een e-mail naar info@detargeo.nl. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Detargeo B.V. verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking). Zo kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kunt u uw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Detargeo B.V. voor het gebruik van uw gegevens per mailverzoek te allen tijde intrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kunt u ook een beroep doen op het recht van vergetelheid. Let op, in sommige gevallen is het niet mogelijk om al uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als er zwaarwegendere belangen zijn of wij uw gegevens vanuit een wettelijke verplichting niet mogen wissen (bijvoorbeeld voor de loonbelastingen).

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Detargeo B.V. om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt een verzoek tot inzage in de door Detargeo B.V. geregistreerde persoonsgegevens krijgen door het sturen van een e-mail naar info@detargeo.nl .

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kunt u uw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of PDF) zal worden overgedragen, zodat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen

In het uitzonderlijke geval dat u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@detargeo.nl.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat ook via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Detargeo B.V. zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Ten slotte

Dit beleid is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Detargeo B.V. wijzigingen doorvoert in de manier waarop met hoe deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacystatement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacystatement (Versie 1.1) is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018. Detargeo BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61091847. Dit privacystatement geldt voor alle bedrijven en handelsnamen, die onder Decarme Groep B.V. geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Beschikbare kandidaten
Recent toegevoegde vacatures

Momenteel geen vacatures om weer te geven.

Vacatures per vakgebied…
Het laatste nieuws…